Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 4 năm 2022

MỤC LỤC

1. THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN
2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG
4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
5. SẢN PHẨM
6. MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN
7. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
8. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM
9. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO
10. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP
11. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
12. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
13. BÀI NỘP
14. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA
15. QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG
16. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
17. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT
18. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN
19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
21. CHỈNH SỬA
22. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
23. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
24. BỒI THƯỜNG
25. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG
26. TRUYỀN THÔNG, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
27. KHÁC
28. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1. THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay đại diện cho một thực thể (“bạn”) và murish.com, hoạt động kinh doanh dưới tên murish.com (“murish.com”, “chúng tôi”, “chúng tôi ”, hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web murish.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động nào có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối theo cách khác (gọi chung là “Trang web ”). Chúng tôi đã đăng ký tại Trung Quốc và có văn phòng đăng ký tại 18F, Trung tâm Thương mại Longxi, Số 22 Đường KangZhuang, Quận Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN BỊ CẤM RÕ RÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản sử dụng này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản sử dụng sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực tài phán hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, thì bạn không được sử dụng Trang web này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu tượng có trong đó ("Nhãn hiệu") do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình. sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên tại khu vực tài phán mà bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (7) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hiện tại hoặc trong tương lai.

4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, lấy lại hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng tên người dùng đó là không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

5. SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của các sản phẩm có sẵn trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hành hoặc không có lỗi khác và màn hình điện tử của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của sản phẩm. Mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng sẽ có trong kho. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá cho tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.

6. MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:

– Thẻ tín dụng chính: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover, v.v.
– PayPal
– Chuyển khoản ngân hàng (Có sẵn tài khoản ngân hàng địa phương)
– Các cổng thanh toán bên thứ ba khác

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và giao dịch mua hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và phương thức thanh toán để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế doanh thu sẽ KHÔNG PHẢI được thêm vào giá mua hiện tại (có thể thay đổi mà không cần thông báo trước). Thuế nhập khẩu (nếu có) sẽ được thu bởi cơ quan hải quan của quốc gia bạn sẽ không được thêm vào giá mua nhưng bạn đồng ý thanh toán cho điều đó khi đơn đặt hàng được vận chuyển vào biên giới quốc gia của bạn. Chúng tôi có thể thay đổi giá sản phẩm bất cứ lúc nào. Các khoản thanh toán sẽ bằng đô la Mỹ hoặc nội tệ của bạn theo yêu cầu của bạn (nếu có).

Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí theo giá có hiệu lực khi mua hàng và mọi khoản phí vận chuyển hiện hành, đồng thời bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã chọn đối với bất kỳ số tiền nào như vậy khi đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào trong việc định giá, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận được thanh toán.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

7. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi được đăng trên Trang web trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

Truy xuất dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
Đánh lừa, lừa đảo hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung có trong đó.
Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
Sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai lệch về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Tham gia vào việc đóng khung trái phép hoặc liên kết đến Trang web.
Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa thành Troia hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), cản trở việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng hệ thống tự động nào, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc công cụ khai thác và thu thập dữ liệu tương tự nào.
Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào. Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gif”), 1×1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp" hoặc "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "pcm").
Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, biên dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, việc sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép nào.
Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
Thực hiện mọi hành vi sử dụng trái phép Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.
Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào nhằm cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
Bán hoặc chuyển nhượng hồ sơ của bạn.

9. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Những người dùng khác của Trang web và Sản phẩm trên Thị trường và thông qua các trang web của bên thứ ba có thể xem được các đóng góp. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc thực hiện cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và ủy quyền cho chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được Trang web dự tính và những điều này Điều khoản sử dụng.
Bạn có sự đồng ý, cho phép và/hoặc cho phép bằng văn bản của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng này.
Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, sơ đồ kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc khác
các hình thức trưng cầu.
Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc phản cảm (theo quyết định của chúng tôi).
Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của những điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để thúc đẩy bạo lực đối với một người hoặc một nhóm người cụ thể.
Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào có liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Ưu đãi trên Thị trường nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web và Ưu đãi trên Thị trường của bạn.

10. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng cách đăng Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web hoặc làm cho các Đóng góp có thể truy cập được vào Trang web bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ Trang web với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn tự động cấp, đồng thời bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp, để cho chúng tôi một quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đổi tên, lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ, thực hiện công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo, hoặc cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó, đồng thời cấp và cho phép các giấy phép con nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi về Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) để phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng ở những vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Đóng góp của bạn.

11. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau: (1) bạn phải có kinh nghiệm trực tiếp với người/tổ chức được đánh giá; (2) các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc ngôn ngữ thù địch; (3) các bài đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật; (4) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp; (5) bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực; (6) bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi; (7) bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm nào; và (8) bạn không được tổ chức chiến dịch khuyến khích người khác đăng đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng bài đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sao chép, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện, và/hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến đánh giá.

12. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Là một phần chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và/hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng tài khoản hiện hành. Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Tài khoản bên thứ ba áp đặt. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của mình ("Mạng xã hội Nội dung”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba. Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba mà bạn chọn và tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ liên quan không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web.

Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào. XIN LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI CÁC TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO (các) THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. Chúng tôi không nỗ lực xem xét bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

13. BÀI NỘP

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc Ưu đãi trên Thị trường (“Nội dung gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi đều không được bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay mục đích khác mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy và theo đây, bạn đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy đều là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có quyền truy đòi chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm đoạt thực tế hoặc bị cáo buộc nào đối với bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

14. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường) liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Các trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực những điều đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến giao dịch mua đó chỉ giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ tác hại nào do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

15. QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) theo dõi Trang web về các vi phạm Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đúng đắn của Trang web và Ưu đãi trên Thị trường.

16. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: https://murish.com/privacy. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Ưu đãi trên Thị trường, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web và Ưu đãi trên Thị trường được lưu trữ tại Trung Quốc.
Nếu bạn truy cập Trang web hoặc Ưu đãi trên Thị trường từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Trung Quốc, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của bạn đến Trung Quốc và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý ở Trung Quốc.

17. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI GIỮ QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA THỊ TRƯỜNG (BAO GỒM CHẶN MỘT SỐ ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HAY QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI CỦA THỊ TRƯỜNG HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba. bữa tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh bắt buộc.

18. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần Ưu đãi trên Thị trường mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và Ưu đãi trên Thị trường sẽ luôn sẵn có. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, đình chỉ, ngừng hoặc sửa đổi Trang web hoặc Ưu đãi trên Thị trường bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web hoặc Sản phẩm trên Thị trường. Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và định nghĩa theo luật pháp Trung Quốc. murish.com và bạn đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án của Trung Quốc sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

đàm phán không chính thức

Để đẩy nhanh quá trình giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (từng “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (với tư cách cá nhân là một “Bên” và gọi chung là “Bên”) đưa ra. “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ những Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu phân xử trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt hợp đồng, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Trọng tài Châu Âu (Bỉ, Brussels, Avenue Louise, 146) theo các Quy tắc của ICAC này, do tham chiếu đến nó, được coi là một phần của điều khoản này. Số lượng trọng tài viên sẽ là một (1). Trụ sở, hoặc địa điểm pháp lý, hoặc trọng tài sẽ là Quảng Châu, Trung Quốc. Ngôn ngữ của thủ tục tố tụng sẽ là tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là luật nội dung của Trung Quốc.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở vụ kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục vụ kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với các cuộc đàm phán và trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến các cuộc đàm phán không chính thức ràng buộc bằng trọng tài: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

21. CHỈNH SỬA

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Ưu đãi trên Thị trường, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

22. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NHƯ HIỆN TRẠNG VÀ CÓ SẴN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ CHỊU RỦI RO RỦI RO DUY NHẤT khi sử dụng các dịch vụ của trang web. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH CÓ THỂ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, LỖI HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, ( 2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, DO BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐẾN HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VIRUS, TROJAN HOORES HOẶC TƯƠNG TỰ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, VÀ/HOẶC ( 6) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC BẤT KỲ MẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN, HOẶC CÓ SẴN ĐƯỢC QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO BỞI BÊN THỨ BA QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB SIÊU LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG BIỂU TƯỢNG HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN CỦA HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN DÙNG PHÁN XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

23. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, LÀM MẪU, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HOẶC TRÁCH NHIỆM, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM NÀO NỮA Ở ĐÂY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ LUÔN ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN THANH TOÁN, NẾU CÓ, CHO CHÚNG TÔI TRONG MỘT (1) THÁNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI PHÁT SINH BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO. MỘT SỐ LUẬT BANG CỦA HOA KỲ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN HOẶC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

24. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả luật sư hợp lý ' phí và chi phí, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) việc sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (4) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (5)
việc bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động gây hại rõ ràng nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, theo ý của bạn.
chi phí, với sự bảo vệ của chúng tôi về những tuyên bố như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào như vậy phải tuân theo khoản bồi thường này khi biết về nó.

25. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả dữ liệu mà bạn truyền tải hoặc dữ liệu liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu đó.

26. TRUYỀN THÔNG, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến cấu thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC, VÀ ĐỂ CHUYỂN PHÁT THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA CÁC GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB BẮT ĐẦU HOẶC HOÀN THÀNH. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc chuyển giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử hoặc đối với các khoản thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

28. KHÁC

Các Điều khoản Sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần của điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký tên để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

29. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

MURISH.com
18F, Trung tâm Thương mại Longxi, Số 22 Đường KangZhuang, Quận Bạch Vân, Quảng Châu, Trung Quốc
Điện thoại: +86.20.3278.9532